Damga Vergisi Nedir? Damga Vergisi Mükellefleri Kimlerdir?

Damga Vergisi Nedir?

Devlet tarafından alınan vergi türüdür. Bu verginin kişiler ve/veya kurumlar arasında oluşan anlaşma ve işlemleri belgeleyen kâğıttan alınan vergidir. Kişiler arasındaki işlemlerde damga vergisi iki tarafında sorumluluğundadır. Kişiler ve resmi kurumlar arasındaki işlemlerde damga vergisi kişilerin sorumluluğundadır, yani damga vergisini kişiler öder.

Damga Vergisi Mükellefleri Kimlerdir?

Kâğıtları imza eden mükellefler damga vergisi mükellefleridir. Damga vergisi ödenmemişse veya geç ödenmiş ise faiz işler ödeme yapılana kadar, imzalayanlar bu vergi borcundan müteselsilin sorumludurlar.

Damga Vergisi Tabii Kâğıtlar, Oranları ve Ücretleri Nelerdir?

I. Akitlerle ilgili kâğıtlar,

Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar:

1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48).

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden). (Binde 1,89).

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48).

4. Tahkim nameler ve sulh nameler (Binde 9,48).

5. Fesih nameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89).

6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,89).

7. (Ek: 6728/28. md.-Yürürlük: 09.08.2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) (Binde 9,48).

8. (Ek: 6728/28. md.-Yürürlük: 09.08.2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri (Binde 0).

9. (Ek: 6728/28. md.-Yürürlük: 09.08.2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler (Binde 9,48).

10. (Ek: 6728/28. md.-Yürürlük: 09.08.2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Düzenlenen:

a) Taksitle satış sözleşmeleri (Binde 9,48).

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri (Binde 0).

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri (Binde 9,48).

ç) Paket tur sözleşmeleri (Binde 9,48).

d) Abonelik sözleşmeleri (Binde 9,48).

e) Mesafeli satış sözleşmeleri (Binde 9,48).

11. (Ek: 6728/28. md.-Yürürlük: 09.08.2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48).

12. (Ek: 6728/28. md.-Yürürlük: 09.08.2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri (Binde 9,48).

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri (Binde 9,48).

13. (Ek: 6728/28. md.-Yürürlük: 09.08.2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

Doğal Gaz Piyasası Kanunu Kapsamında Düzenlenen:

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48).

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48). 14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri (Binde 0).

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hâsılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri (Binde 0).

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri (Binde 0).

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri (Binde 0).

B. Belli Parayı İhtiva Etmeyen Kağıtlar:

1.Tahkim nameler (89,10 TL).

2.Sulh nameler (89,20 TL).

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dâhil). (500,80 TL).

II. Kararlar Ve Mazbatalar

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48).

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (89,10 TL).

2. (Ek: 6728/28. Md. – Yürürlük 9.8.2016) İhale kanunlarına tabii olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 5,69).

III. Ticari İşlemlerde Kullanılan Kâğıtlar

1.Ticari Ve Mütedavil Senetler:

a) Emtia senetleri:

aa) Makbuz senedi (Resepise). (30,70 TL).

ab) Rehin senedi (Varant) (18,10 TL).

ac) İyda senedi (2,90 TL).

ad) Taşıma senedi (0,80 TL).

b) Konşimentolar (18,10 TL).

c)Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48).

d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48).

2. Ticari Belgeler:

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (30,70 TL).

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

ba) Bilançolar (68,70 TL).

bb) Gelir tabloları (32,90 TL).

c) Barnameler (2,90 TL).

d) Tasdikli manifesto nüshaları (13,40 TL).

e) Ordinolar (0,80 TL).

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (13,40 TL).

IV. Makbuzlar Ve Diğer Kağıtlar

1. Makbuzlar:

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 9,48).

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nâkil veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 7,59).

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 7,59).

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 7,59).

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (0,80 TL).

b) Vergi beyannameleri:

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (89,10 TL).

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (119,00 TL).

bc) Katma değer vergisi beyannameleri (58,80 TL).

bd) Muhtasar beyannameler (58,80 TL).

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (58,80 TL).

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (119,00 TL).

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (43,70 TL).

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (43,70 TL).

f) (Değişik: 6728/28. Md. Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler (69,70 TL).

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabii olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (0,80 TL).

Damga Vergisi Ödeme Şekilleri

Damga Vergisi pul yapıştırılmasıyla, makbuzla, istihkaktan kesinti yapılmasıyla ya da basılı damga konulması yöntemlerinden biriyle ödenir. Basılı damga konulması yöntemiyle ödeme: Aşağıdaki yazılı kâğıtlar pul yerine basılı damga konulması yöntemiyle de ödenebilir.

Makbuz ve ibra senetleri,

• Faturalar,

• Ulaştırma ile ilgili kâğıtlar,

• Elektrik, hava gazı, telefon ve su abonman mukavelenameleri,

• Maliye Bakanlığının müsaadesi alınmak şartıyla vergiye tabii diğer kâğıtlar.

• Basılı damga konulacak kâğıtların vergisi, yüzde beş noksanı ile peşin olarak ödenir.

Makbuz Verilmesi Yöntemiyle Ödeme:

Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kâğıtların vergisi, ertesi ayın 20. günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve 26. günü akşamına kadar ödenir.

Yukarıdaki durum dışındaki hallerde, kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.

İstihkaktan Kesinti Yöntemiyle Ödeme:

Genel ve özel bütçeli dairelerle il özel idareleri ve belediyeler, bankalar, iktisadi kamu teşekkülleri ile bunların iştirakleri ve müesseseleri ve benzeri teşekkül, iştirak ve müesseselerin ödemelerinde kullanılan ve nispi vergiye tabii bulunan makbuzlarla bu mahiyetteki kâğıtlara ait vergilerin, bu ödemelerin yapılması veya avans suretiyle ödemelerde avansın itası sırasında ilgili daire ve müesseseler tarafından istihkaklardan kesinti yapılması yöntemiyle ödenmesine izin verilebilir.

Genel bütçeli daireler dışında kalan ve istihkaktan kesinti yapmak durumunda bulunan daire ve müesseseler tarafından bir ay içinde kesilen Damga Vergisi, ertesi ayın 26. günü akşamına kadar ödemenin yapıldığı yer vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yatırılır.

Damga Vergisinde İstisnalar Nelerdir?

İstisnaları görmek için Damga Vergisi Kanunu’nun 3894-2. sayfasını inceleyebilirsiniz.

Damga Vergisi Kanunu

Damga Vergisi Tutarı Neye Göre Hesaplanır?

Damga vergisi oranları ve maktu tutarlar her sene başında devlet tarafından belirlenmektedir. Nispi vergiye tabii olan kâğıtların ihtiva ettiği para tutarı ile ilgili oranla çarpılarak ödenecek tutar hesaplanır. Maktu vergiye tabii kâğıtlarda ise kağıt içeriğinden bağımsız olarak sabit tutarlarda tahsilat yapılmaktadır.

ODISPRO Ön Muhasebe ve Süreç Yönetim Yazılımını kullanmaya hemen başlayabilir, online çalışmanın tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Hem de aylık sadece 329 TL'den başlayan fiyatlarla ilk yatırım maliyeti olmadan kullanabilirsiniz.